Publicatielijst

Met mijn publicaties begeef ik me vooral op de terreinen van militaire geschiedenis en civiel-militaire betrekkingen, in beide gevallen met inbegrip van aan veteranen gerelateerde onderwerpen. Maar ook politieke geschiedenis en actuele politieke, bestuurlijke en maatschappelijke issues hebben mijn belangstelling.

Ik schrijf vaak artikelen voor Checkpoint. Magazine voor veteranen. Dat is het goed gelezen tijdschrift dat de Nederlandse veteranen gratis ontvangen. Verder verschijnt er geregeld in een landelijk dagblad een opiniërend ingezonden artikel dat (mede) van mijn hand is, zoals op 14 januari 2020 in NRC Handelsblad: ‘NAVO-landen zitten vast in strategisch niemandsland‘ (geschreven samen met Christ Klep).

Publicaties:

 • Martin Elands en Rein Bijkerk, ‘Het einde van Nederlands-Indië’; Rein Bijkerk, ‘Het dagelijks  militaire leven in Indië, 1945-1949’ en ‘Indiëveteranen in de samenleving’, in: Gielt Algra, Jos  Groen e.a. (redactie), Militaire ooggetuigen. Nederlands-Indië 1941-1949. Beleving, terugblik en  doorwerking (Flying Pencil 2021)
 • H.J. Scheffer en R.P.F. Bijkerk, ‘Veteranenorganisaties en belangenbehartiging’; R. Moelker en  R.P.F. Bijkerk, ‘Tie a yellow ribbon: over het ontstaan en de ontwikkeling van veteranencultuur’,  in: E.R. Muller en anderen (redactie), Veteranen: veteranen en veteranenbeleid in  Nederland (Wolters Kluwer 2019)
 • Rein Bijkerk, ‘Raadslid voor Dialoog in de jaren 1979-1990’, in: Co Keulstra  (redactie), Levensverhalen. Mooie verhalen van en over Veenendalers (Keulstra 2019)
 • Rein Bijkerk en Christ Klep, De oorlog van nu. Een rationele kijk op militair geweld in de  21ste eeuw (Hollands Diep 2018)
 • Rein Bijkerk en Martin Elands, Onderzoekswijzer. Inventarisatie onderzoek maatschappelijke  erkenning veteranen (Veteraneninstituut 2017)
 • Rein Bijkerk, ’Vluchtelingen- en migrantencrisis. Grote vragen, boze burgers en de identiteit van  Nederland’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nummer 4 2015)
 • Rein Bijkerk, Een korte oorlog. De slag om Nederland in mei 1940 (Ambo-Anthos 2015)
 • Rein Bijkerk, ‘Terug in Nederland, de naoorlogse jaren’, in: Anita van Dissel, Martin Elands,  Hylke Faber en Pieter Stolk (redactie), De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd (Boom 2014)
 • Rein Bijkerk, Martin Elands, Klaas Kornaat, Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van  Nederlandse veteranen 1940-2010 (Balans 2010)
 • Fred van Iersel, Jan Eerbeek & Rein Bijkerk, ‘Justitiepastoraat te midden van maatschappelijke en  religieuze ontwikkelingen. Een inleiding op het Handboek’, in: Handboek justitiepastoraat.  Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat (Damon  2009)
 • Fred Lardenoye en Rein Bijkerk, Veteranen met een missie. Humanitaire initiatieven door oud militairen in voormalige uitzendgebieden (Quo Vadis 2008)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘Dynamiek en verandering? Maatschappij en krijgsmacht in Nederland in  2008’, Militaire Spectator (jaargang 177 nummer 11 2008)
 • A.H.M. van Iersel en R.P.F. Bijkerk (redactie), Herinneren en herdenken. Oude en jonge  veteranen en de verwerking van oorlogservaringen (Damon 2007)
 • R.P.F. Bijkerk, Michiel Adriaenszoon de Ruyter: van vervaagd icoon tot onderwijskundige  kans (Stichting Leerplanontwikkeling/SLO 2007)
 • R.P.F. Bijkerk, Democratie en koningschap – achtergronden, spelregels en actualiteit (Stichting  Leerplanontwikkeling/SLO 2005)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘Ressentiment, roeping en realisme. Het Nieuw-Guineaconflict in parlement en  pers’, in: Martin Elands en Alfred Staarman (redactie), Afscheid van Nieuw-Guinea. Het  Nederlands-Indonesische conflict 1950-1962 (Thoth 2003)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘W.F. Pop (1858-1931)’, in: G. Teitler en W. Klinkert (redactie), Kopstukken uit de  krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815- 1955 (De Bataafsche Leeuw 1997)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘“Het met de meest mogelijke kracht – en met de grootst mogelijke snelheid – toebrengen van een slag.” Een Nederlands plan uit 1919 voor een militair offensief tegen België’,  in: Hermes (deel 1 nummer 1 1997)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘Naar een gewapend volk? Het defensiebeleid van de Vrijzinnig-Democratische  Bond bij het aantreden van het kabinet-De Meester (1905-1908)’, in: Mededelingen van de Sectie  Militaire Geschiedenis Landmachtstaf (deel 9 1986)